© Consorci Alba-Ter

PROJECTE RIPARIA-TER

Life + RIPARIA-TER

La Unió Europea (UE) des dels anys 90 subvenciona projectes de conservació dels recursos naturals als estats membres a través del programa Life (http://ec.europa.eu/environment/life).

El Projecte “Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)” és un dels beneficiats pel Programa Life + Natura pel període 2010-2013. La zona d’actuació contempla 138,53 hectàrees d’espai Xarxa Natura 2000 (http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm)  Riberes del Baix Ter (ES5120011). El projecte es desenvolupa a Becanó (http://www.bescano.org), Sant Gregori (http://www.santgregori.cat) Salt (http://www.viladesalt.cat), Girona (http://www.girona.cat/web/) i Jafre (http://www.jafre.cat/).

El Consorci Alba-Ter actua com a beneficiari coordinador del projecte i els ajuntaments de Bescanó, Salt i Girona com a socis beneficiaris. Hi ha però, actuacions als municipis de Sant Gregori i Jafre, i s’actua en coordinació amb els seus ajuntaments. El seguiment científic del projecte el porta a terme la Càtedra d’ecosistemes litorals mediterranis (http://www.museudelamediterrania.cat/catedra-decosistemes-litorals), de la Universitat de Girona (http://www.udg.edu).

  Què és Life+?

   • És un instrument de suport a la política comunitària en matèria de medi ambient.
   • Està orientat al cofinançament d’accions dirigides a la conservació i restauració de la natura.
   • S’emmarca en l’execució d’accions de manteniment i recuperació d’hàbitats i espècies de la flora i la fauna d’interès comunitari.
   • S’aplica a llocs de la Unió Europea amb importància internacional.

  Zones d´actuació

  El projecte Life+ Natura “Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)” se situa a l’extrem nord-oriental de la Península Ibèrica, al nord-est del Principat de Catalunya. En concret s’executa a la província de Girona, en quatre zones del tram baix del riu Ter, després de la zona d’embassaments Sau-Susqueda-El Pasteral. L’espai Riberes del Baix Ter (ES5120011) es troba en el curs mitjà-baix i baix del Ter.

  Descripció de la zona

  El projecte preveu quatre zones d´actuació, denominades TER-1, TER-2, TER-3, TER-4. Totes les finques incloses en el projecte són de titularitat pública -o bé de titularitat municipal, o de l´Agència Catalana de l´aigua (ACA)-. (http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca)
  Illa de la Pilastra (TER-1) La finca principal és propietat de l’Ajuntament de Bescanó. La resta de terreny és de domini públic hidràulic. Actualment no hi ha cap aprofitament de l’espai que està recobert de bosc de ribera degradat i alguna resta de plantacions abandonades de frondoses. La superfície d’aquesta zona d’actuació és de 12,62 hectàrees.
  Les Deveses de Salt (TER-2) Aquesta zona engloba una àmplia zona contínua dels municipis de Salt, principalment, i també de Girona. Es tracta de zones de domini públic hidràulic que la gestió la realitzen els respectius ajuntaments, o bé de finques comprades per l’Ajuntament de Girona. En aquest espai hi ha un mosaic de formacions de ribera en estats diferents de conservació, així com antics llits del riu Ter, llacunes temporals i permanents i/o prats secs, entre altres. Es tracta d’una zona periurbana amb bastant ús públic. La superfície d’actuació és de 66,74 hectàrees.
  Illa del Ter a Pedret / Bosc de Can Salvatella (TER-3) Aquesta zona d’actuació periurbana està dins el municipi de Girona i engloba una illa fluvial (l’Illa del Ter a Pedret) i una extensió considerable de riberes denominada Bosc de Can Salvatella. Hi ha terrenys dins del domini públic hidràulic que la gestió la porta l’Ajuntament de Girona. Aquests terrenys són majoritàriament forestals, incloent boscos de ribera en diferents estats i restes d’antigues plantacions, tot i que també hi ha zones desforestades sense ús, com antigues hortes. La superfície d’actuació és de 29,59 hectàrees.
  Illa d’Avall (TER-4) La finca, que comprèn la totalitat d’una antiga illa fluvial, és titularitat de l’Ajuntament de Jafre. Actualment no té cap aprofitament, tot i que fa anys van aparèixer activitats incontrolables, com una zona irregular de MotoCross. El terreny està poblat per diversos boscos de ribera, zones d’arbustos i prats secs. La superfície d’actuació és de 30,04 hectàrees.

  Amenaces

  Les principals amenaces que hi ha en aquestes zones d’actuació són:

  • Invasió d’espècies vegetals exòtiques

   S’ha constatat la presència d’espècies vegetals exòtiques amb caràcter invasor dins dels hàbitats de ribera. Segons les dades disponibles fins el moment, les espècies més agressives són: Robina pseudoacacia, Arundo donax, Bambusa sp., Ailanthus altissima, Acer negundo, Ligustrum japonicum, Parthenocissus quinquefolia.
  • Desaparició i degradació de boscos de ribera

   Els hàbitats de ribera generalment ocupen, i encara de forma fragmentària, només els primers metres de la vora a causa de la presència d’una intensa activitat agrícola, forestal i d’extracció d’àrids. Això comporta una pèrdua de l’estructura de les comunitats vegetals o alteracions en la composició de les espècies.
  • Artificialització de les vores i els marges fluvials

   Les modificacions de les vores fluvials es vinculen principalment a les explotacions agrícoles i forestals de l’antiga plana d’inundació i a explotacions extractives d’àrids. Històricament s’ha redirigit el riu modificant el perfil topogràfic de les riberes, amb el fi d’evitar la inundació d’aquests terrenys explotats.
  • Desaparició i degradació d’aiguamolls associats al medi fluvial

   Al llarg del curs fluvial del riu Ter, anteriorment, existien nombrosos aiguamolls d’extensió variable compostos per zones d’inundació difosa en moments d’avinguda, a més de llacunes, temporals o permanents, sovint associades a antics llits del propi riu. A mesura que el riu ha anat perdent la seva dinàmica fluvial natural, fruït de les diverses obres hidràuliques realitzades al seu llit i de la disminució progressiva de cabals pel major consum d’aigua, aquests aiguamolls han anat desapareixent progressivament.
  • Degradació dels sistemes naturals per excés de freqüentació

   El lliure accés de persones, i també el trànsit rodat, és una de les principals causes de degradació i fragmentació dels espais naturals objecte d’aquest projecte. L’accés lliure comporta alguns punts i moments d’una afluència massiva de persones, amb les conseqüents afectacions sobre els hàbitats i les espècies, com excés de trepig o les molèsties sobre la fauna salvatge. Tot i així, més habitualment, l’accés públic a les riberes fluvials s’efectua de manera difosa tant en l’espai com en el temps, generant un impacte a vegades difícilment reconeixible a primera vista, però real. Parlem d’activitats com l’abocament de deixalles o l’abandonament d’animals domèstics.
  • Reducció de l’abundància i la diversitat faunística

   Tot i que no es disposin de dades precises sobre l’evolució històrica de la major part de les poblacions de fauna, s’han observat tendències regressives per nombroses espècies característiques del medi fluvial en tots els trams del Ter. Les causes d’aquesta regressió són múltiples, des de la persecució, explotació (caça i pesca) o recol·lecció directe, fins la introducció d’espècies d’animals exòtiques, passant per la disminució i degradació dels seus hàbitats.

  Objectius del projecte

  Els objectius del projecte són:

   • Recuperació dels hàbitats riparis del riu Ter, especialment boscos al·luvials amb Alnus glutinosa (vern) (Hàbitat 91E0*), Salix alba (salze) i Populus alba (àlber) (Hàbitat 92A0) i llacunes temporals mediterrànies (Habitat 3170*).
   • Ordenar els accessos a les zones d’actuació per evitar la degradació d’aquests ecosistemes com a conseqüència de l’elevada freqüentació humana sobretot a les àrees suburbanes. Pretén introduir la importància dels valors naturals per aconseguir una gestió sostenible compatible amb la conservació d’àrees naturals.

  Finançament

  El pressupost total del projecte és de 929.100 euros repartits en quatre anys (2010-2013).

  El finançament prové de:

   • Aportació de la Unió Europea, Programa Life + Natura (464.550 euros, 50%).
   • Consorci Alba-Ter, beneficiari coordinador (229.550 euros, 25%).
   • Ajuntaments de Bescanó, Salt i Girona, beneficiaris associats (60.000 euros, 6%).
   • Diputació de Girona, organisme cofinançador (75.000 euros, 8%).
   • Obra Social Fundació "la Caixa" (100.000 euros, 11%).

   

  Oficina Tècnica Life


  Relació de les accions

  Les 20 accions previstes en el Projecte LIFE s’agrupen en 4 línies estratègiques:

  A. Accions preparatòries, elaboració de plans de gestió i/o de plans d’acció
  A.1- Elaboració dels plans de gestió de l’espai
  A.2- Elaboració dels projectes executius de les diferents accions de gestió proposades pel projecte
  A.3- Elaboració d’un projecte d’itineraris i d’ordenació d’accessos

  C. Accions concretes de conservació
  C.1- Control d’espècies vegetals exòtiques invasores
  C.2- Millora forestal dels boscos fluvials i altres boscos d’interès
  C.3- Reforestació d’hàbitats de boscos de ribera
  C.4- Restauració morfològica de marges fluvials
  C.5- Recuperació de zones d’inundació temporal
  C.6- Restauració, manteniment i neteja periòdica
  C.7- Ordenació dels accessos i xarxa d’itineraris

  D. Sensibilització del públic i divulgació de resultats
  D.1- Taulells d’anuncis, cartells i senyalitzacions direccionals d’itineraris
  D.2- Divulgació del projecte a través d’un espai web, material divulgatiu sobre les actuacions (fulletons, newsletters, díptics, autoguies...) i treball de comunicació
  D.3- Organització d’actes: presentació-conferència, xerrades locals i un congrés internacional
  D.4- Campanya d’educació i sensibilització
  D.5- Elaboració d’un informe final públic “Layman’s report”

  E. Funcionament del Projecte
  E.1- Gestió del projecte
  E.2- Auditoria externa
  E.3- Direcció i seguiment científic
  E.4- Elaboració d’informes d’activitats
  E.5- Elaboració de plans finals de gestió: Plans de Conservació Posteriors a Life+ Nature

  Documents digitals

  Des d´aqui us podeu baixar els documents digitals, en format pdf, del Projecte LIFE + Natura (LIFE08 NAT/E/000072):


  Informe final. El podeu consultar aquí.
   

  Plans de Gestió

  Pla de Gestió TER 1 Illa de la Pilastra. El podeu consultar aquí.

  Pla de Gestió TER 2 Salt. El podeu consultar aquí.

  Pla de Gestió TER 3 Girona. El podeu consultar aquí.

  Pla de Gestió TER 4 Illa d'Avall. El podeu consultar aquí.

   

  Memòries Valorades

  Memòria valorada TER 2, Basses Maçana. La podeu consultar aquí.

  Memòria valorada TER 2, Gorga Quirze. La podeu consultar aquí.

  Memòria valorada TER 3, Braç Ter. La podeu consultar aquí.

  Memòria valorada TER 4, Basses Jafre. La podeu consultar aquí.
   


  Pla d'Ordenació d'Accessos

  Pla d'Ordenació d'Accessos. El podeu consultar aquí.

   

  Informes de seguiment científic VERTEBRATS
  Informe de seguiment científic de vertebrats 2010. El podeu consultar aquí. Català.
  Informe de seguiment científic de vertebrats 2011. El podeu consultar aquí. Català.
  Informe de seguiment científic de vertebrats 2012. El podeu consultar aquí. Català.
  Informe de seguiment científic de vertebrats 2013. El podeu consultar aquí. Català-Anglès.
  Informe de seguiment científic de vertebrats 2013. El podeu consultar aquí. Castellà-Anglès.


  Informes de seguiment científic VEGETACIÓ
  Informe de seguiment científic de vegetació 2011. El podeu consultar aquí. Català.
  Informe de seguiment científic de vegetació 2012. El podeu consultar aquí. Català.
  Informe de seguiment científic de vegetació 2013. El podeu consultar aquí. Català.
  Informe de seguiment científic de vegetació 2013. El podeu consultar aquí. Castellà.
  Resum informe de seguiment científic de vegetació 2013. El podeu consultar aquí. Castellà-Anglès.


  Informes de seguiment científic FAUNA AQUÀTICA I ESTAT ECOLÒGIC LLACUNES
  Informe de seguiment científic de la fauna aquàtica i l'estat ecològic de les llacunes 2011. El podeu consultar aquí. Català.
  Informe de seguiment científic de la fauna aquàtica i l'estat ecològic de les llacunes 2012. El podeu consultar aquí. Català.
  Informe de seguiment científic de la fauna aquàtica i l'estat ecològic de les llacunes 2013. El podeu consultar aquí. Català.
  Resum informe de seguiment científic de la fauna aquàtica i l'estat ecològic de les llacunes 2013. El podeu consultar aquí. Castellà.
  Resum informe de seguiment científic de la fauna aquàtica i l'estat ecològic de les llacunes 2013. El podeu consultar aquí. Anglès.
   


  Projecte Riparia-Ter

  Protocol Robinia pseudoacacia - Ailanthus altissima, versió en castellà

  Protocol Acer negundo - altres, versió en castellà

  Protocol Robinia pseudoacacia - Ailanthus altissima, versió en anglès

  Protocol Acer negundo - altres, versió en anglès

  Altres projectes Life

  A continuació podeu consultar altres projectes LIFE que poden ser del vostre interès.

  • LIFE MEDI AMBIENT

   Model de Restauració d’Hàbitats Dunars a l’Albufera de Valencia (2001-2004)

   Projecte Demostratiu de l’ús del sòl i de gestió mediambiental del territori de gallecs com a connector biològic estable de l’espai periurbà de l’àrea metropolitana de Barcelona (2001-2004)

   Anella Verda (2001-2004)

   LIC PARGA-LADRA-TÁMOGA. Mejora del bosque inundable y lago distrofico, Lugo (2001-2006)

   Proyecto de Restauración, Conservación y Gestión de la Laguna de Gallocanta (2000-2003)

   Restauració i ordenació de les llacunes i sistemes costaners del Baix Ter (1999-2003)

   Proyecto Life: Humedales de Villacañas (1999-2002)

   Pirineu Viu (1998-2002)

   Projecte Life de gestió sostenible de la Punta de la Móra, Tarragona (1998-2001)

   Recuperació de l´antic Estany de Sils (1998-2001)
  • LIFE NATURA FLORA

   Conservació d’àrees amb flora amenaçada a Menorca (2001-2004)

   Protecció de praderies de Posidonia en LICs de Balears (2001-2005)

   Proyecto Life Myas. Red Micològica Europea (2001-2004)

   Trufes de Soria
  • LIFE NATURA FAUNA

   Recuperació de l´hàbitat d´amfibis i rèptils aquàtics als aiguamolls del Baix Ter (2005-2008)

   Conservació de la nàiade amenaçada Margaritífera auricularia al riu Ebre (2001-2004)

   Proyecto Life para la conservación del visón europeo, La Rioja (2000-2004)

   Projecte Life: Conservació del visó europeu a Catalunya

   Conservació de cetacis i tortugues a Murcia i Andalusia

   Conservació de la Gavina corsa a Catalunya (1996-2000)

   Fundación Oso Pardo (1993-1997)
  SEU TÈCNICA: C/ Sant Antoni, 1 (Factoria Cultural Coma-Cros) · 17190 Salt · Tel.972 40 50 91 · albater@grn.es
  SEU ADMINISTRATIVA: Passeig del Ter, 2 (Museu Industrial del Ter) · 08560 Manlleu · Tel.93 850 71 52 · albater@albater.org
  PROMOUEN
  PATROCINEN