© Consorci Alba-Ter
25/06/2013

Sortida amb alumnes de màster de la Universitat de Girona (Gener)

L’11 de gener el Consorci del Ter va organitzar una visita amb estudiants universitaris a les zones d’actuació del projecte. Hi van participar 32 estudiants que estan cursant màsters relacionats amb l’aigua i el medi ambient a la Universitat de Girona (UdG). Els estudiants van rebre les explicacions dels tècnics del projecte i informació en suport paper. Es va fer especial atenció a la creació de zones d’inundació temporal i la seva importància per a la biodiversitat. També es va fer èmfasi en el control d’espècies exòtiques invasores, tema sobre el qual es va debatre amb els estudiants.
25/06/2013

Reunió de seguiment de les comissions executives (Febrer)

El 13 de febrer va tenir lloc la sessió de seguiment del projecte Riparia-Ter per part dels representants tècnics i polítics de les diferents comissions executives. En la reunió, a la Factoria Cultural Coma-Cros de Salt, es va presentar l’evolució del projecte i les diferents accions dutes a terme. Es van repassar les accions preparatòries, es va parlar de les accions concretes de conservació, així com de les accions de difusió i sensibilització, i de la gestió del projecte i el seguiment científic. Amb els membres d’aquestes comissions es va realitzar una visita d’obres a les zones TER-1 i TER-2 el dia 25 del mateix mes.
25/06/2013

Visita de seguiment per part de la Comissió Europea (Abril)

El 22 d’abril a tenir lloc la quarta reunió de seguiment del projecte Riparia-Ter amb la monitora externa designada per la comissió europea, Ainhoa Darquistade de l’equip IDOM-ASTRALE amb seu a Bilbao i amb Esther Pozo, responsable tècnica del projecte per part de la Comissió Europea. En el transcurs de la jornada es van visitar les zones d’actuació incloses en el projecte i també va tenir lloc una reunió de caire administratiu per valorar la feina realitzada fins al moment i poder resoldre dubtes de cara a l’execució final del Riparia-Ter.
25/06/2013

El projecte Riparia-Ter present a les jornades LIFE del Consorci de l’Estany i les sisenes Jornades de Medi Natural de Girona (Abril)

Durant l’abril des dels serveis tècnics del Consorci del Ter es van presentar diferents ponències sobre l’experiència del projecte LIFE + Natura Riparia-Ter. D’una banda, a les segones Jornades sobre espècies invasores de rius i zones humides, tècniques de control i gestió, en el marc del LIFE + Projecte Estany, organitzades els dies 10, 11 i 12 d’abril. I d’altra banda, a les sisenes Jornades de Medi Natural a Girona, els dies 20 i 21 d’abril, on a part de participar en diferents xerrades, es va organitzar una sortida a les Deveses de Salt (zona d’actuació TER-2) amb l’assistència d’una setantena de persones.

Més de 1.300 persones participen en les activitats de difusió d’aquest primer semestre de l’any en el marc del projecte LIFE + Natura Riparia-Ter

Activitats de primavera
Des del Consorci del Ter i en el marc del projecte cofinançat per la Unió Euroepa LIFE + Natura “Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)” s’han organitzat aquest primer semestre de l’any 2013 diferents activitats de difusió entre els centres escolars i la població interessada dels municipis on s’estan executant actuacions. L’objectiu ha estat donar a conèixer els treballs de millora de la biodiversitat i el projecte en el seu conjunt.
D’una banda, des del gener fins a finals d’abril l’exposició BiodiversiTER va recórrer diferents municipis del Ripollès i Osona. Al Ripollès va visitar les poblacions de Ripoll, Sant Joan de les Abadesses i Camprodon, on hi va haver 16 visites guiades amb 378 estudiants de primària. A Osona, la mostra va estar a Vic, Manlleu i Torelló arribant a 209 estudiants, tant de primària com secundària. I d’altra banda, uns 500 escolars de primària del Gironès van participar en una plantació d’arbres a les ribes del Ter. En concret, van ser 46 alumnes de cinquè de primària del CEIP Agustí Gifre de Sant Gregori, 50 nens i nenes de quart de primària del CEIP Doctor Sobrequés de Bescanó i 400 alumnes de quart de primària de les diferents escoles de Salt. Els alumnes de Sant Gregori i Bescanó van realitzar plantacions a l’Illa de la Pilastra (zona d’actuació TER-1) i els escolars de Salt van plantar arbres a la zona de les Deveses (zona d’actuació TER-2). L’activitat va ser molt ben valorada pels centres escolars i va permetre conscienciar als alumnes de la importància de conservar els hàbitats riparis per ajudar a disminuir la velocitat de l’aigua en cas d’avinguda, a retenir sediments i materials i a mantenir la diversitat biològica. També cal destacar que el 10 de març es va realitzar una plantació d’arbres amb un grup d’escoltes als aiguamolls de Santa Eugènia (zona d’actuació TER-2). Aquestes activitats es van organitzar després que a mitjans de gener comencessin les plantacions de bosc de ribera a les zones d’actuació amb plançons autòctons obtinguts de material forestal de reproducció recollit a zones properes durant la tardor de 2010 i la primavera de 2011. Entre les espècies utilitzades hi ha el vern (Alnus glutinosa), el freixe (Fraxinus angustifolia), l’arbre blanc (Populus alba), l’om (Ulmus minor), els salzes (Salix spp) i els saücs (Sambucus nigra).
A més, des del Consorci del Ter i l’associació El Blauet, entre els mesos d’abril i maig, es van organitzar diferents activitats de descoberta a les ribes del Ter arribant a unes 150 persones. Hi va haver dues activitats de descoberta d’amfibis a les Deveses de Salt (zona d’actuació TER-2) i a les Hortes de Santa Eugènia (zona d’actuació TER-2) amb la participació d’unes 25 persones en cadascuna. També es van dur a terme dues jornades d’anellament d’ocells, una a l’Illa d’Avall (zona d’actuació TER-4) amb la participació de 75 persones i una altra a l’Illa de la Pilastra (zona d’actuació TER-1) amb l’assistència de 20 persones més. En aquestes jornades es van donar a conèixer les espècies capturades i la finalitat de l’anellament científic d’ocells.

Ampliar imatge
Ampliar imatge
L´Apunt
El seguiment d’amfibis al Riparia-Ter

Autor: Carles Feo Quer

No hi ha cap dubte que els amfibis es fan sentir les nits de primavera a l’entorn del riu Ter. A les Deveses de Salt i a les Hortes de Santa Eugènia es senten granotes verdes, reinetes i tòtils. El seguiment d’amfibis del LIFE Riparia s’ha basat en tres censos anuals de cants nocturns en punts localitzats en tres itineraris. A més dels cants però la llanterna ens han permès veure altres espècies més discretes com el gripau comú, la granota pintada o el tritó palmat. El gripau d’esperons, present a la zona, no ha estat trobat, però si s’han observat nombroses postes de capgrossos en algunes localitats que confirmen el potencial de la zona. Els peixos invasors, el cranc americà i la gestió hídrica són encara obstacles a la recuperació total de les poblacions. A destacar que les noves llacunes a l’Illa d’Avall a Jafre han estat colonitzades ràpidament per granota pintada, granota verda i gripau corredor, i les de Salt seran també un ambient amb un impacte positiu en els propers anys.
SEU TÈCNICA: C/ Sant Antoni, 1 (Factoria Cultural Coma-Cros) · 17190 Salt · Tel.972 40 50 91 · albater@grn.es
SEU ADMINISTRATIVA: Passeig del Ter, 2 (Museu Industrial del Ter) · 08560 Manlleu · Tel.93 850 71 52 · albater@albater.org
PROMOUEN
PATROCINEN