© Consorci Alba-Ter
14/01/2011

S’està treballant en la creació d’una exposició itinerant

Dins el primer semestre del 2011 es disposarà d’una exposició de divulgació del projecte que fins el 2013 serà itinerant per ajuntaments, escoles i instituts. Tindrà una descripció del Riparia-Ter de forma clara i didàctica. En aquests moments s’està treballant en l’enfocament que ha de tenir l’exposició per arribar a tot tipus de públics.
14/01/2011

S’inicien a Jafre les xerrades al territori

L’Ajuntament de Jafre va acollir el 8 d’octubre la xerrada per presentar el projecte Life + Natura Riparia-Ter als veïns interessats en conèixer de primera mà les actuacions que es portaran a terme els propers tres anys a l’Illa d’Avall -espai Xarxa Natura 2000 Riberes del Baix Ter (ES5120011)-, gràcies al finançament de la Unió Europea. En els propers mesos també n’hi haurà als altres espais, l’Illa de la Pilastra (Bescanó, Sant Gregori, Salt), les Deveses i hortes (Salt, Girona) i l’Illa del Ter a Pedret i el Bosc de Can Salvatella (Girona).
14/01/2011

A principis d’any, ja tindrem el fulletó divulgatiu

Ara s’està acabant de redactar el contingut del fulletó divulgatiu que està pensat per aquelles persones interessades en obtenir una informació completa del projecte, posant de relleu la importància que té per la conservació del medi natural i incidint en els valors de la Xarxa Natura 2000, present en tot l’espai de les zones del Riparia-Ter. També s’explicaran les actuacions a realitzar en els diferents espais.
14/01/2011

Presentat l’informe de recepció a la Comissió Europea

El Consorci Alba-Ter, beneficiari coordinador el projecte Life + Natura Riparia-Ter ha presentat l’informe de recepció a la Comissió Europea per informar sobre les actuacions que s’han portat a terme durant els primers nous mesos d’aquest 2010, tant de la part tècnica com financera. La resposta ha estat positiva i es pot consultar a l´apartat de descàrregues.

Iniciats els tràmits per l’aprovació i signatura dels convenis del projecte

Fotografia: Comissió TER-1

En aquest últim trimestre del 2010, en el marc del projecte Life + Natura “Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)”, s’han enviat els plans de gestió, projectes d’itineraris i accessos i les memòries valorades als ajuntaments de Bescanó, Sant Gregori, Salt, Girona i Jafre perquè procedeixin a la seva aprovació, així com a l’autoritat competent (Agència Catalana de l’aigua i Departament de Medi Ambient, en data desembre 2010). A més, els socis beneficiaris del projecte, Bescanó, Salt i Girona, han aprovat cadascun d’ells l’acord d’associació al Consorci Alba-Ter per tirar endavant les actuacions.
Els plans de gestió, projectes d’itineraris i memòries valorades, indiquen les actuacions que s’han de realitzar als diferents espais, i s’han redactat d’acord amb les decisions i els criteris definits i consensuats en les comissions executives de seguiment del projecte (TER-1 – Illa de la Pilastra; TER-2 – Les Deveses i Hortes; TER-3 – l’Illa del Ter a Pedret i el Bosc de Can Salvatella i TER-4 – Illa d’Avall). Aquestes estan integrades per representants de totes les parts implicades en el Riparia-Ter.
Les actuacions principals que es defineixen són la restauració i reforestació de boscos de ribera i marges fluvials degradats, la recuperació de zones d’inundació temporal associades a sistemes fluvials, l’aplicació de bones pràctiques de gestió forestal per millorar la regeneració natural de boscos de ribera madurs, el control de plantes exòtiques invasores i l’ordenació d’accessos per evitar el deteriorament dels hàbitats de ribera.
El projecte Riparia-Ter se centra en els boscos de ribera que creixen a les ribes dels rius i rieres, i constitueix una part molt important de l’ecosistema fluvial. Entre les seves funcions destaquen les de protecció de l’erosió i estabilització dels marges del riu, així com ajudar a disminuir la velocitat de l’aigua en cas d’avinguda, a retenir sediments i materials, i a mantenir la diversitat biològica. Les espècies vegetals que hi creixen presenten una elevada dependència del medi aquàtic. El bosc de ribera serveix de corredor biològic i de sistema de depuració natural de les aigües millorant-ne la qualitat; també engloba elements paisatgístics de gran valor. A dia d’avui, en algunes zones del riu, els ecosistemes riparis s’han vist reduïts a una presència testimonial en una estreta línia al costat del riu. Aquest procés ha afectat especialment les zones d’inundació temporal adjacents al riu, incloent les basses i llacunes temporals associades als braços del riu, i als boscos de ribera. Òbviament, la pèrdua d’hàbitats riparis al Ter també ha tingut un fort efecte negatiu en les comunitats animals. Ara, l’objectiu, és la seva recuperació.
Ampliar imatge
Ampliar imatge
L´Apunt
EL SEGUIMENT DE FAUNA VERTEBRADA EN EL PROJECTE RIPARIA-TER

Autor: Quim Pou i Rovira – Sorelló, estudis al medi aquàtic, Coordinador del seguiment de fauna vertebrada

La fauna del riu Ter ha patit històricament la degradació de les riberes. Moltes espècies han desaparegut o bé només mantenen una presència residual.
Les actuacions programades en el projecte Riparia-Ter contribuiran a la recuperació d’espècies amenaçades de fauna autòctona, com ara diversos amfibis, tortugues d’aigua, ocells aquàtics i de ribera, alguns ratpenats o la llúdriga, entre altres. Enguany s’ha iniciat un seguiment de les poblacions d’aquestes espècies a les quatre zones d’actuació del projecte, a fi de conèixer-ne la seva evolució durant els propers anys.
SEU TÈCNICA: C/ Sant Antoni, 1 (Factoria Cultural Coma-Cros) · 17190 Salt · Tel.972 40 50 91 · albater@grn.es
SEU ADMINISTRATIVA: Passeig del Ter, 2 (Museu Industrial del Ter) · 08560 Manlleu · Tel.93 850 71 52 · albater@albater.org
PROMOUEN
PATROCINEN